EPKL VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE JUHEND 2007. AASTAKS

 

1.         ÜLDSÄTTED

 

1.1.            Antud võistluste läbiviimise juhend laieneb kõigile EPKL-i klubidele ja  võistlus-kalendris olevatele võistlustele.

1.2.            Käesoleva juhendi järgi võistluste läbiviijaks on mõni EPKL-i klubi või mitu klubi koos.

 

2.         VÕISTLUSTE KALENDER

 

2.1.            Võistluste kalendrisse kantakse tähtsamad rahvusvahelised võistlused ja klubide poolt taotletud kodumaised võistlused.

2.2.      Võistluste kalender koostatakse järgmiselt:

2.2.1.   Kuni 01. veebruarini esitavad klubid kirjalikud taotlused nende poolt läbiviidavate võistluste kandmiseks EPKL-i võistluste kalendrisse.

2.2.2.   01. märtsiks kinnitab EPKL-i juhatus võistluskomisjoni poolt esitatud võistluste kalendri.

2.2.3.   Kinnitatud ja lõplik võistluste kalender saadetakse vahetult kõigile klubidele.

2.3.      Võistluste kalendri muudatustest peab korraldaja omal kulul teatama EPKL-le ja kõigile klubidele vähemalt üks kuu enne võistluste toimumise aega.  Vastasel korral kaotab klubi õiguse võistluste korraldamiseks järgmisel aastal.

 

3.         VÕISTLUSTE FORMULEERINGUD

 

3.1.      Litsentsivõistlused  - võistlused, kus peab olema kehtiv petankeri litsents.

3.1.1.   Tiitlivõistlused (Eesti meistrivõistlused üksikmängus, paarismängus, trios, tulistamises; maailma- ja euroopa meistrivõistlused ja maavõistlused).

3.1.2.   Reitinguvõistlused - võistlused, kus antakse reitingupunkte ja mis on võistluste kalendrisse ära märgitud reitinguvõistlustena (ei pea omama litsentsi).

3.2.      PR võistlused - võistlused, kus ei ole kohustuslik omada petankeri litsentsi. Lubatud kasutada harjutuskuule.

3.3.      Samal päeval tohib olla ainult üks litsentsivõistlus (kehtib Eestis korraldatavatele võistlustele).  Tiitlivõistluste ja Eestis peetavate rahvusvaheliste võistlustega samal päeval ei tohi korraldada muid litsentsivõistlusi.

 

4.         LITSENTSIMÄÄRUSED

 

4.1.      Kõigil võistlustel v.a. PR-võistlused peab petankeril olema kaasas kehtiv petankeri litsents. Vastasel korral ei saa petanker võistlustest osa võtta.

4.2.      Litsentsi kontrollib võistluste kohtunik.

4.3.      Litsentsi saab taotleda EPKLi liikmeks olev klubi. Hooaja jooksul saab petanker litsentsi vaid ühest klubist.

4.4.      Petanker, kes on unustanud litsentsi, saab osaleda võistlustel makstes trahvi, mis võrdub 25% mängijalitsentsi hinnast. (trahvisumma läheb EPKL-le).

4.5.      2007. aasta  EPKL-i petankeri litsentsimaks on 350 krooni (18. a. ja vanemad) ja 100 krooni (17 a. ja nooremad),  200 krooni ( ühekordne litsents).

 

5.         KEELATUD AINED

 

5.1. Võistlejatel on keelatud kõigi spordis lubamatute ainete kasutamine. Võistluspaigas on keelatud viibimine joobeseisundis, suitsetamine mängu ajal võistlusväljakul ja nende läheduses.

5.2. Võistluste peakohtunik kõrvaldab EPKLi juhatuse liikme või võistluste zhüriiliikme taotlusel võistlustelt võistleja, kes on alkoholijoobes või tarvitab muid spordis keelatud aineid.

 

6.         VÕISTLUSTE KORRALDAMINE

 

6.1.      ÜLDINE

 

6.1.1.   Võistlusteks moodustatakse korralduskomitee, kes vastutab võistluste läbiviimise eest ja sekretariaat, kes teatab tulemusi.

6.1.2.   Võistluspaigas peab olema sekretariaadi töökoht, kust võib saada teavet ja ka esmaabi.  Soovitav on ka riiete vahetamise ja pesemise koht võistluspaiga läheduses.

6.1.3.   Korraldajatel tuleb paigaldada info WC asukohast.

 

6.2.      ÜLESANDMINE

 

6.2.1.   Ülesandmine toimub vastavalt võistluskutses märgitule.

6.2.3.   Ülesandmisaja lõppedes tuleb teatada  võistluste korraldajatele mängijate ja varumängija nimed.

 

6.3.            OSAVÕTUMAKSUD

           

6.3.1.      Tiitlivõistluste osavõtumaks on mitte rohkem kui 100 krooni petankeri kohta.

 

6.3.2.   Tiitlivõistlustel ei nõuta osavõtumaksu eelmise aasta võitjatelt.

 

6.4.      TEATAMINE

 

6.4.1.   Võistluste korraldajad peavad juhendid ja osavõtutingimused teatama kõigile klubidele vähemalt 14 kalendripäeva enne võistluste algust.

Kõigist võistlustest peab korraldaja klubi 48 tunni jooksul pärast võistluste lõppu toimetama tulemused EPKL´i statistikakomisjonile (marju.velga@konfera.ee)

Seal peab olema:

·        võistluste nimi, korraldaja, kuupäev, toimumise koht

·        osavõtjate arv ja nimed

·        vähemalt üheksa esimest võistkonda/petankerit

·        lohutusvõistluste võitjad

·        võistluste peakohtuniku nimi

 

6.5.      ˇÜRII

 

6.5.1.   ˇürii on 3-5 liikmeline ja moodustab võistluste korraldaja.  Sinna kuuluvad kohtunik, mängijate esindaja ja võistluste korraldajate esindaja.  Tuleb jälgida, et korraldaja klubi esindatus oleks vähemuses.  ˇürii otsused on lõplikud.  Häälte võrdsuse korral otsustab esimehe hääl.

 

6.6.      VÄLJAKUD

 

6.6.1.   Väljakud peavad olema võimalikult ühesugused kõigile võistlejatele.

6.6.2.   Kui väljakud on maha märgitud, peavad nende mõõtmed olema soovituslikult 4 x 15 m  ja nende piirideks on soovitatav kasutada nööri. Pimedal ajal peab väljakutel olema küllaldane valgustus.

6.6.3.      Pealtvaatajatele tuleb eraldada ohutud alad.

 

6.6.4        EPKL´i SPONSORITE REKLAAMID

 

6.6.4.1  Kõikidel EPKL´i kalendris olevatel Eestis toimuvatel võistlustel peab peaväljaku juures olema paigaldatud ”rõhutatult” EPKL sponsorite logod

 

6.7.      MÄNGIJAD JA ASETUSED

 

6.7.1.   Sama klubi võistkonnad asetatakse eri alagruppidesse ( kui see on võimalik ).

6.7.2.   Segavõistkonnad, kus on petankereid vähemalt kahest klubist, ei esinda alagruppidesse asetamisel ühtegi klubi.

6.7.3.   Alagruppidesse asetamisel arvestatakse jooksva aasta reitingupunkte.

 

6.8.      VÄLISMAISED PETANKERID

 

6.8.1.   PR võistlustel ei ole piiranguid.

6.8.2.   Reitinguvõistlustel ei saa punkte Eesti kodakondsust mitteomavad petankerid.

6.8.3.      Tiitlivõistlustel ja Eesti esindusvõistkondades tohivad osaleda ainult Eesti kodakondsust omavad petankerid.

6.9.      VÕISTLEJATE RIIETUS

 

6.9.1.   Riietus peab vastama rahvusvaheliste võistlusmääruste nõuetele.

6.9.2.   Mängijad peavad olema kultuurselt riietatud.

6.9.3.   Paljajalu või lahtistes sandaalides, lühikestes pükstes ja õlapaeltega särgis mängimine on keelatud. (NB! võib mängida lahtistes sandaalides ning lühikestes pükstes kui on õhutemperatuur üle 20 C)

6.9.4.   Tiitlivõistlustel peab mängijatel olema ühtne võistlussärk .

6.9.5.      Mängijad, kes ei järgi määruse punkti 6.9.x eemaldatakse pärast kohtuniku poolt tehtud hoiatust võistlustelt.

6.9.6.      Eestit tiitlivõistlustel esindavale võistkonnale antakse EPKL´i poolt lühikeste -ja pikkade varrukatega võistlusvorm.

 

6.10.    VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE  SÜSTEEMID

 

6.10.1    Petanque on võistlus kahe võistkonna/mängija vahelisest paremusest.

6.10.2    Võistluste läbiviimise süsteemid peavad tagama võitjate võimalikult õiglasema väljaselgitamise.

6.10.3.  Mängupäevale ei ole soovitatav planeerida voore rohkem kui seitse (7) trios ja üheksa (9) paaris- ja üksikmängus.  Suurema hulga mängude puhul soovitatakse alagrupimänge alustada seisult 2:2 või jagada võistlused mitmele päevale.  Erandkorras võib mängule või voorule kehtestada lõppemise aja.

6.10.4.  Võistlused võib läbi viia mängudega alagruppides, poule-süsteemis, karikasüsteemis või nende ühendusena segasüsteemis.

6.10.5.  Mängudega alagruppides üritatakse need moodustada nii, et edasi pääseks otse karikasüsteemi võistkondade arvuga 4-8-16-32 jne..  Tähtis on, et igast alagrupist pääseks edasi sama arv võistkondi või mängijaid.

6.10.6.  Võistluste jätkamisel alagruppides või poule-süsteemis soovitatakse algul  loosida esimesd võistkonnad eri alagruppidesse, siis teised jne. Jätkates karikasüsteemis  võib alagruppide võitjad ja teised kohad loosida kohe segamini, kuid siiski nii, et sama alagrupi esimesed ja teised ei satuks esimeses ringis vastamisi.

6.10.7.  Võistlustel, kus osaleb vähemalt 24 või rohkem võistkonda jätkatakse 1/8 karikafinaalidega.

6.10.8.  Karikasüsteemis võib paarid loosida iga ringi järel või ühekordselt ja edasised karikaringid toimuvad tabeli järgi.  Korraldajad peavad teatama enne võistluste algust, kuidas toimub loosimine võistluste käigus.

6.10.9.  Eesti Esivõistlustel ja Eesti Meistrivõistlustel mängitakse ALATI poule süsteemis + karikaringid

 

6.11.    VÕISTKONDADE JÄRJESTAMINE

 

6.11.1.  Kui kahel võistkonnal on sama võitude arv, otsustab paremusjärjestuse omavahelise mängu(de) tulemus(ed).

 

Näide 1.          Kui kahel võistkonnal on sama võitude arv ja  omavahel peetud üks mäng.
 

VÕISTKOND

 

MÄNGE

 

VÕITE

 

A

 

5

 

4

 

B

 

5

 

4

 

C

 

5

 

3

 

D

 

5

 

2

 

E

 

5

 

2

 

F

 

5

 

0

 

A ja B omavahelise mängu võitja on turniiril esimene ning D ja E omavahelise mängu võitja on turniiril neljas.

 

Näide 2.          Kui kahel võistkonnal on sama võitude arv ja  omavahel peetud kaks mängu.

 

VÕISTKOND

MÄNGE

VÕITE

 

A

 

10

 

7

 

B

 

10

 

7

 

C

 

10

 

6

 

D

 

10

 

5

 

E

 

10

 

3

 

F

 

10

 

2

 

VÕIMALIKUD TULEMUSED:

1) A võitis mõlemad mängud.  Sel juhul A on esimene ja B on teine.

2) Kumbki võistkond võitis ühe mängu .

A võitis B 13:10 ja B võitis A  13:8.

Punktide vahe:  A 21:23                        -2

B 23:21                        +2

Sel juhul B on esimene ja A on teine.

3) Kumbki võistkond võitis ühe mängu.

A võitis B 13:10 ja B võitis A 13:10.

Punktide vahe:  A 23:23                        0

B 23:23                        0

            Lõpliku paremusjärjestuse määramisel tuleb arvestada kogu turniiri jooksul mängitud mängude punktide VAHET.  Kui see on samuti võrdne, siis kogu turniiri jooksul mängitud mängude keskmist PUNKTIDE SUHET.

6.11.3.  Kui ühepalju võite on rohkem kui kahel võistkonnal, tuleb kasutada järjestusviisi, kus arvestatakse üksnes ühepalju võite kogunud võistkondade omavahelisi mänge.

6.11.4.  Kui ka eelmise määruse punkti juhul on võitude arv võrdne, siis tuleb võistkondi järjestada võidetud ja kaotatud punktide VAHE alusel, võttes arvesse üksnes ühepalju võite kogunud võistkondade omavahelisi mänge. Näide 3.         Kui enam kui kahel võistkonnal on võrdne võitude arv. 

VÕISTKOND

 

MÄNGE

 

VÕITE

 

A

 

5

 

4

 

B

 

5

 

4

 

C

 

5

 

4

 

D

 

5

 

2

 

E

 

5

 

1

 

A, B ja C omavaheliste mängude tulemused on

A-B     13:  6

A-C     10:13

B-C     13:  2

Lõplik paremusjärjestus:

 

 

Võistkond

 

Mäng

 

Võit

 

Punkt

 

Vahe

 

Koht

 

A

 

2

 

1

 

23:19

 

+4

 

1.

 

B

 

2

 

1

 

19:15

 

+4

 

2.

 

C

 

2

 

1

 

15:23

 

-8

 

3.

 

Kui omavahelistes mängudes tuleb võrdne punktide VAHE kõigi kolme võistkonna vahel, siis tuleb arvestada kogu turniiri jooksul mängitud mängude punktide VAHET.  Kui see on samuti võrdne, siis kogu turniiri jooksul mängitud mängude keskmist punktide SUHET.

 

Näide 4.          Kui mitmel võistkonnal on võrdne arv võite. 

VÕISTKOND

 

MÄNGE

 

VÕITE

 

A

 

5

 

3

 

B

 

5

 

3

 

C

 

5

 

3

 

D

 

5

 

3

 

E

 

5

 

2

 

F

 

5

 

1


Järjestikuse määramisel võetakse arvesse kõigepealt võrdse arvu saavutanud võistkondade vahelised omavahelised mängud.

On 2 võimalust:

a) võistkond    võite    b) võistkond    võite

A         3                      A         2

B          1                      B          2

C         1                      C         1

D         1                      D         1

A variandi puhul on võistkond A võitja, B,C ja D järjestus määratakse vastavalt näitele 3.

B variandi puhul A ja B ning C ja D järjestus määratakse vastavalt näitele 2.

6.11.5. Juhul kui säilib ikkagi punktide võrdsus (punktide VAHE on sama ), siis arvestatakse kogu turniiri jooksul mängitud mängude keskmiste punktide VAHET.

6.11.6. Juhul kui mitme võistkonna võrdsus taandub kahe võistkonna võrdsusele, tuleb kasutada kriteeriume 1 ja 2.

 

7.         LOOBUMISKAOTUS JA PROTESTIDE ESITAMISE KORD

 

7.1.      Loobumiskaotuse andnud võistkond (või võistleja) kõrvaldatakse turniirilt (võistlustelt). Võistlustest loobumise    korral tuleb teavitada võistluste peakohtunikku. Kui loobumisest pole teatatud ja võistkond (või võistleja) lahkub võistlustelt, rakendatakse loobunud võistkonna (võistleja) suhtes alljärgnevaid trahve:

üksikmängus                 200 krooni

paarismängus                400 krooni

trios                              600 krooni

Trahvisumma läheb EPKL-le.              

7.2.      Kui üks võistkond või petanker leiab, et tema huvid on kohtunike otsuste või mängu keskel, mis tahes olukorra tõttu tõsiselt kahjustatud, peab see võistkond esitama protesti.

Võistkonna esindaja poolt allkirjastatud protest tuleb esitada võistluste kohtunike kogule kohe pärast mängu või võistluste lõppu.

Protest esitatakse koos tagatismaksuga 500.- (viissada krooni). 

Protest antakse lahendamiseks EPKL-i juhatusele. Kui protest võetakse vastu, siis tagatismaks tagastatakse.